Ehsan Bidi: Conflict between roots and soil and rejection of a terrorist’s corpse

Uncategorized

The point is, if that what says Maryam Rajavi is correct and Marzie Rezai has died of an illness then why and how about the slightest illness of Maryam Rajavi, when she ill, she will be treated by the best doctors that her treatment cost hundreds of thousands euros, but why the members of the Mojahedin organization cannot have this treatment? Why you did not offer such conditions to Marzie Rezai? But if we look at the other side of the currency that is closer to reality, the question arises maybe Marzie Rezai drunk a cup of poison served by Maryam Rajavi, it can be true or not?

Conflict between roots and soil and rejection of a terrorist’s corpse

Ehsan Bidi -17.05.2018

Surely you are informed by the media that the cult Mojahedin has announced that Marzie Rezai, a senior official of this organization, has died in Albania. In this way, her illegal burial was opposed by the residents of Manza in the city of Durres.  Of course, those who were like me in Ashraf’s death camp in Iraq well known that there are suspicious deaths inside of Rajavi cult and those who knew Marzie Rezai, know well that in addition to the history of oppression within the organization Mojahedin, she was recently against Masud Raxhavi’s policies, according to a statement by Maryam Rajavi, she has died in Albania.

The point is, if that what says Maryam Rajavi is correct and Marzie Rezai has died of an illness then why and how about the slightest illness of Maryam Rajavi, when she ill, she will be treated by the best doctors that her treatment cost hundreds of thousands euros, but why the members of the Mojahedin organization cannot have this treatment? Why you did not offer such conditions to Marzie Rezai?

But if we look at the other side of the currency that is closer to reality, the question arises maybe Marzie Rezai drunk a cup of poison served by Maryam Rajavi, it can be true or not?

It should be remembered that during the burial of Marzie Rezai in the cemetery of Manza in the city of Durres, something interesting has happened. The burial of Marzie Rezai’s corpse by the Mojahedin organization has sparked the hatred of the inhabitants of this city and this issue echoed among the Albanian media to the point that the mayor and senior government officials intervened and voted in favor of residents of this city, why the cult Mojahedin buried the corpse of Marzie Rezai without coordination with the cemetery of Manz town in Durres, where the inhabitants of that region were deeply angry or even planned that day to exhume and remove the hideous body of a terrorist who insulted their privacy and identity.

The residents of this city said that the Moxhahedin-Khalk Organization is a terrorist group and in Albania has come under the umbrella of the US and the government with taxes and our money keeps them, instead of spending these money for drinking water and electricity, where residents of this area face daily with these deficiencies. Residents of Manza said that they were tired of the presence of the Mojahedin organization because of the apparent interference with the villagers’ personal issues to the extent that mobile phones were being inspected.

Conclusion:

The Albanian people believe that this land possesses roots and historical passages, and powerful Albanian men and women have been born and buried here. As a result, the body of a terrorist is on these roots and on this earth.

News related news in Albanian media:

http://top-channel.tv/2018/05/09/muxhahedinet-kerkojne-varreza-banoret-e-manzes-ta-blejne-token/

https://ëëë.youtube.com/ëatch?time_continue=2&v=0po4yqvSk9E
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=DxMzgaDtU2M&feature=share

——————————————————-

Populli shqiptar beson se kjo tokë posedon rrënjë dhe të kaluar historike dhe po nga kjo tokë kanë lindur dhe janë varrosur burra dhe gra të fuqishme shqiptare. Si rezultat, në këto rrënjë dhe në këtë tokë po kthehet trupi i një terroristeje.

Konflikti midis rrënjëve dhe tokës dhe refuzimi i kufomës së një terroristi

Ehsan Bidi -17.05.2018

Padyshim se jeni të informuar nga mediat që kulti Moxhahedin ka njoftuar se Marzie Rezai, një zyrtare e lartë e kësaj organizate ka ndërruar jetë në Shqipëri. Në lidhje me këtë, varrosja e saj e paligjshme u kundërshtua nga banorët e Manzës në qytetin e Durrësit. Sigurisht, ata që  ishin sikur unë në kampin e vdekjes Ashraf në Irak, e dinë mirë se ekzistojnë vdekje të dyshimta në kultin Raxhavi dhe ata që e njihnin Marzie Rezai, e dinë mirë që përveç historisë së shtypjes brenda organizatës Moxhahedin, që në fillim ishte kundër politikave të Masud Raxhavi që së fundmi, sipas një deklarate të Marjam Raxhavi, ajo ka vdekur në Shqipëri.

Çështja është se, nëse ajo që thotë Marjam Raxhavi është e saktë dhe Marzie Rezai ka vdekur nga një sëmundje, atëherë pse dhe si për sëmundjen më të vogël të Marjam Raxhavi, dërgohet në spital dhe kurohet nga mjekët më të mirë, që kurimi i saj kushton qindra mijëra euro, por kjo gjë nuk bëhet për anëtarët e organizatës Moxhahedin? Pse nuk ju ofruan kushte të tilla Marzie Razait?

Por nëse shikojmë në anën tjetër të monedhës që është më afër realitetit, lind pyetja se, a nuk ka pirë një filxhan helm Marzie Razie nga Marjam Raxhavi?

Duhet kujtuar se gjatë varrimit të Marzie Rezai në varrezat e Manzës në qytetin e Durrësit, ka ndodhur një gjë interesante për të dalë në dritë. Varrimi i kufomës së Marzie Rezai nga ana e organizatës Moxhahedin ka nxitur urrejtjen e banorëve të këtij qyteti dhe kjo çështje ka marrë jehonë në mesin e mediave shqiptare deri në atë pikë sa, kryebashkiaku dhe zyrtarë të lartë qeveritarë kanë ndërhyrë dhe kanë votuar në favor të banorëve të këtij qytetit, pse kulti Moxhahedin e ka varrosur kufomën e Marzie Rezai pa koordinim në varrezat e qytetit Manz në Durrës, ku banorët e atij rajoni janë zemëruar thellë, bile kishin planifikuar që atë ditë t’a zhvarrosnin dhe ta largonin kufomën e shëmtuar të një terroristeje që fyeu privatësinë dhe identitetin e tyre.

Banorët e këtij qyteti thoshin se Organizata Moxhahedin-Khalk është një grup terrorist dhe në Shqipëri ka ardhur nën ombrellën e SHBA-ve dhe qeveria me taksat dhe paratë tona i mban ata, në vend që këto të holla t’i harxhojë për ujë të pijshëm dhe energji elektrike, ku banorët e kësaj zone përballen çdo ditë me këto mungesa. Banorët e fshatit thoshin se janë të lodhur nga prania e organizatës Moxhahedin për shkak të ndërhyrjes së dukshme në çështjet personale të fshatarëve deri në masën që atyre po u inspektohen telefonat celularë e kështu me radhë.

Përfundim:

Populli shqiptar beson se kjo tokë posedon rrënjë dhe të kaluar historike dhe po nga kjo tokë kanë lindur dhe janë varrosur burra dhe gra të fuqishme shqiptare. Si rezultat, në këto rrënjë dhe në këtë tokë po kthehet trupi i një terroristeje.

Linqet që kanë të bëjnë me lajmin në mediat shqiptare:

http://top-channel.tv/2018/05/09/muxhahedinet-kerkojne-varreza-banoret-e-manzes-ta-blejne-token/

https://ëëë.youtube.com/ëatch?time_continue=2&v=0po4yqvSk9E
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=DxMzgaDtU2M&feature=share

 

This post is also available in: Albanian

Leave a Reply